Frost Sunset 晚霞冰霜系列钻石项链

Frost Sunset 晚霞冰霜系列钻石项链

倾心于冰川上的落日光影,戴比尔斯Frost Sunset 晚霞冰霜系列展现冬日落霞瞬间之光彩。光影间迸发的绚目色彩幻化为Frost Sunset 晚霞冰霜系列项链上或黄或棕的璀璨彩钻,连同白色花式车工美钻,尽显晚霞迷情色彩魅力。

More from De Beers Phenomena 系列