De Beers Promise Classics 耳环

De Beers Promise Classics 耳环 对不起,图片暂时无法显示。
De Beers Promise Classics 耳环
起始售价: ¥40,500.00

标价提示:

*必填项目

起始售价: ¥40,500.00
预约店内鉴赏

De Beers Promise Classics 耳环华贵精美,双外圈白金与密镶钻石散发迷人光晕,而 De Beers 精选四爪镶圆形明亮型车工单颗美钻愈发璀璨耀眼,美丽动人。我们的店铺提供多种色泽和净度等级。总克拉数取决于中央钻石,外加大约 0.10 克拉密镶钻石。